Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Burs Hizmetlerimiz

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) tarafından Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Vakıf Senedi ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Vakıf Senedinin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak KA-VAK Burs Yönergemiz dahilinde Kadirli'li Öğrencilerimize Burs Hizmeti vermektedir.

KA-VAK Burs Yönergesine ait Özel Hükümler
Burs süresi ve mahiyeti
MADDE 5 - (1) Burs süresi bir öğretim yılıdır. Verilecek burslar karşılıksızdır.

Burs verilecek öğrenci sayısı ve burs miktarı
MADDE 6 - (1) Her öğretim yılı başında Vakfın gelir durumuna göre burs verilip verilmeyeceği, verilecekse burs verilecek öğrenci sayısı ve öğrencilere verilecek aylık burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Başvuru yeri ve süresi
MADDE 7 - (1) Vakıf tarafından verilecek burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, Vakfın İnternet Sitesinde yapılacak duyuruda belirtilen yere, belirtilen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvurular posta ile de yapılabilir. Postadaki gecikmelerden Vakıf sorumlu tutulamaz.

Başvuru
MADDE 8 - (1) Başvurular, Ek-1 Burs Talep Formu ile 7’nci maddede kapsamında yapılır.

Burs başvurularının değerlendirilmesi ve sonucun ilanı
MADDE 9 - (1) Öğrencilerin Ek-1 Burs Talep Formu ile verdikleri bilgiler, Ek-2 Burs Değerlendirme Kriterleri'ne göre değerlendirilerek puan sıralaması yapılır. Bu puan sıralamasına göre asil ve yedek liste çıkarılır ve Vakıf İnternet Sitesinde ilan edilir.
(2) Vakıf, Burs Talep Forumu'ndaki bilgilerle ilgili öğrencilerden belge isteyebilir ve araştırma yapabilir.

Bursun ödenmesi
MADDE 10 - (1) Vakıf tarafından, burs verilecek asil listedeki öğrencilerin, burs başvuru ilanında belirtilen bir bankada açtıracakları hesaba öğretim yılının başladığı ilk aydan başlamak üzere her ayın 15’ ine kadar yatırılır.

Bursun kesilmesi
MADDE 11 - (1) Burs verilen öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi halinde bursu kesilir.