Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Etik Kuralları

Üyelerinin aşağıdaki ilkeleri uygulamaları ve desteklemeleri beklenir: 

Dürüstlük: Üyelerin dürüstlüğü güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. 

Objektiflik: Üyeler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî objektifliği sergiler. Üyeler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 

Gizlilik: Üyeler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı gösterir; hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli yetkilendirmeyi almaksızın bilgiyi açıklamaz. 

Yetkinlik: Üyeler, Vakıf faaliyetlerine yönelik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 
Üyelerin Davranış Kuralları

Üyeler; 

 1. Dürüstlük

  1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar,

  2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar, 

  3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

  4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.

 2. Objektiflik

  1. Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, Vâkıfın çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir,  

  2. Meslekî muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek herhangi bir şeyi kabul etmezler,  

  3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar. 

 3. Gizlilik

  1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda ihtiyatlı olurlar,

  2. Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak veya Vâkıfın meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar. 

 4. Yetkinlik (Ehil Olma)

  1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmelidirler, 

  2. Hizmetlerini, Uluslararası Meslekî Uygulama Standartlarına uygun bir şekilde yerine getirirler,

  3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirirler